Giới thiệu đơn vị
  I. Lịch sử hình thành và phát triển của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên:

      Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên

- Địa chỉ: Thôn Trung Trinh, xã Xuân Phương, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.

- Điện thoại: 057.2242998


II. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên:

 1.     Giám đốc: 01 người, phụ trách chung

 2.     Phó Giám đốc:  02 người được phân công cụ thể như sau:

                - 01 Phó Giám đốc phụ trách công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

                - 01 Phó Giám đốc phụ trách công tác Giáo dục thường xuyên và Hướng nghiệp.

 3.     Giúp việc cho Ban Giám đốc có các tổ gồm:

-         Tổ  Hành chính-Tổng hợp;

-         Tổ  Đào tạo nghề;

-         Tổ Giáo dục thường xuyên và Hướng nghiệp.

 

    Mỗi tổ có tổ trưởng

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao; quy mô, nghề đào tạo, Giám đốc trung tâm quyết định thành lập thêm các Tổ chuyên môn, nghiệp vụ trực thuộc.


III. Chức năng của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên:

 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên là đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện có chức năng đào tạo nghề nghiệp ở trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng; giáo dục thường xuyên; hướng nghiệp và giới thiệu việc làm; có quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.


IV. Nhiệm vụ và quyền hạn Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên:

A. Nhiệm vụ của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên

 1. Tổ chức đào tạo nhân lực trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh và dịch vụ ở trình độ sơ cấp, đào tạo nghề nghiệp dưới 03 tháng; đào tạo theo hình thức kèm cặp nghề, truyền nghề, tập nghề; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề cho người lao động trong doanh nghiệp; bồi dưỡng hoàn thiện kỹ nănnghề nghiệp cho người lao động; đào tạo nghề cho lao động nông thôn và tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng.

 2. Tổ chức thực hiện các chương trình giáo dục thường xuyên bao gồm: chương trình xóa mù chữ và tiếp tục sau khi biết chữ; chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ; chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ; chương trình giáo dục để lấy bng của hệ thống giáo dục quốc dân.

 3. Tổ chức xây dựng và thực hiện các chương trình, giáo trình, học liệu trình độ sơ cấp, dưới 03 tháng đối với những nghề được phép đào tạo; chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ.

 4. Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh.

 5. Quản lý đội ngũ viên chức, giáo viên và nhân viên của trung tâm theo quy định của pháp luật.

 6. Tổ chức lao động sản xuất và dịch vụ kỹ thuật phục vụ đào tạo.

 7. Nghiên cứu ứng dụng các đề tài khoa học về giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp, thử nghiệm, ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 8. Tổ chức các hoạt động dạy và học; kiểm tra và cấp chứng chỉ theo quy định.

 9. Tư vấn nghề nghiệp, tư vấn và giới thiệu việc làm cho người học; phối hợp với các trường trung học cơ s, trung học phổ thông tuyên truyền, hướng nghiệp, phân luồng học sinh.

 10. Phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, gia đình người học trong hoạt động đào tạo nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp; tổ chức cho người học tham quan, thực hành, thực tập tại doanh nghiệp.

 11. Thực hiện dân chủ, công khai trong việc thực hiện các nhiệm vụ đào tạo nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp.

 12. Quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị và tài chính theo quy định của pháp luật.

 13. Tạo điều kiện hoặc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho viên chức, giáo viên và nhân viên của trung tâm được học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

 14. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định.

 15. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

B. Quyền hạn của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên

 1. Được chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển trung tâm phù hợp với chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp và quy hoạch mạng lưới các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên nhằm đáp ứng yêu cu của thị trường lao động.

 2. Được tổ chức đào tạo theo quy định của pháp luật.

 3. Được liên doanh, liên kết hoạt động đào tạo với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài để tổ chức đào tạo, bổ túc và bồi dưỡng kỹ năng nghề theo quy định của pháp luật.

 4. Được huy động, nhận tài trợ, quản lý, sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện các hoạt động đào tạo.

 5. Được tổ chức sản xuất, kinh doanh và dịch vụ theo quy định của pháp luật.

 6. Được sử dụng nguồn thu từ hoạt động kinh tế để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của trung tâm, chi cho các hoạt động và bổ sung nguồn tài chính của trung tâm.

 7. Thực hiện các quyền tự chủ khác theo quy định của pháp luật.

                                                                                                    Thị xã Sông Cầu, ngày    tháng 05 năm 2016                                                              

 
 
THÔNG TIN DANH MỤC
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
THÔNG TIN QUẢNG CÁO
THÔNG TIN TRUY CẬP
 Hôm nay :   
 Hôm qua :   
 Tổng cộng :   62532
   
   
Bản quyền thuộc về Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên Sông Cầu- Phú Yên
Địa chỉ:xã Xuân Phương - thị Xã Sông Cầu - tỉnh Phú Yên
Điện thoại: 057.2242998 - Fax: trungtamgdnngdtxsongcau@gmail.com
Thư điện tử: trungtamgdnngdtxsongcau@gmail.com