Quy chế của Trung tâm
 

ỦY BAN NHÂN DÂN                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THỊ XÃ SÔNG CẦU                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

QUY CHẾ

Tổ chức và hoạt động của Trung tâm

Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã Sông Cầu

 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 2742/QĐ-UBND ngày 09 / 5 /2016

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Sông Cầu)

 

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

               

                Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

                Quy chế này quy định về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã Sông Cầu (Sau đây gọi tắt là Trung tâm).

 

                Điều 2. Vị trí, chức năng của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên là đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện có chức năng đào tạo nghề nghiệp ở trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng; giáo dục thường xuyên; hướng nghiệp và giới thiệu việc làm; có quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Điều 3. Tên của Trung tâm

                Tên Trung tâm: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã Sông Cầu.

- Địa chỉ: Thôn Trung Trinh, xã Xuân Phương, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.

- Điện thoại: 057.2242998

 

Điều 4. Quản lý Nhà nước đối với Trung tâm

- UBND thị xã Sông Cầu trực tiếp quản lý, chỉ đạo Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã Sông Cầu;

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý nhà nước về đào tạo nghề nghiệp;

- Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý nhà nước về giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp;

- Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội thị xã tham mưu, giúp UBND thị xã quản lý nhà nước về công tác đào tạo nghề; Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã giúp UBND thị xã quản lý nhà nước về công tác giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp.

 

Điều 5. Xây dựng và ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Trung tâm

Trung tâm tổ chức xây dựng và lấy ý kiến góp ý của cán bộ công chức, viên chức trong cơ quan về Quy chế tổ chức, hoạt động của Trung tâm, trình Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu phê duyệt và ban hành.

 

 

CHƯƠNG II

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

Điều 6. Nhiệm vụ của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên

                1. Tổ chức đào tạo nhân lực trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh và dịch vụ ở trình độ sơ cấp, đào tạo nghề nghiệp dưới 03 tháng; đào tạo theo hình thức kèm cặp nghề, truyền nghề, tập nghề; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề cho người lao động trong doanh nghiệp; bồi dưỡng hoàn thiện kỹ nănnghề nghiệp cho người lao động; đào tạo nghề cho lao động nông thôn và tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng.

                2. Tổ chức thực hiện các chương trình giáo dục thường xuyên bao gồm: chương trình xóa mù chữ và tiếp tục sau khi biết chữ; chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ; chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ; chương trình giáo dục để lấy bng của hệ thống giáo dục quốc dân.

                3. Tổ chức xây dựng và thực hiện các chương trình, giáo trình, học liệu trình độ sơ cấp, dưới 03 tháng đối với những nghề được phép đào tạo; chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ.

                4. Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh.

                5. Quản lý đội ngũ viên chức, giáo viên và nhân viên của trung tâm theo quy định của pháp luật.

                6. Tổ chức lao động sản xuất và dịch vụ kỹ thuật phục vụ đào tạo.

             7. Nghiên cứu ứng dụng các đề tài khoa học về giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp, thử nghiệm, ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

                8. Tổ chức các hoạt động dạy và học; kiểm tra và cấp chứng chỉ theo quy định.

              9. Tư vấn nghề nghiệp, tư vấn và giới thiệu việc làm cho người học; phối hợp với các trường trung học cơ s, trung học phổ thông tuyên truyền, hướng nghiệp, phân luồng học sinh.

             10. Phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, gia đình người học trong hoạt động đào tạo nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp; tổ chức cho người học tham quan, thực hành, thực tập tại doanh nghiệp.

                11. Thực hiện dân chủ, công khai trong việc thực hiện các nhiệm vụ đào tạo nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp.

                12. Quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị và tài chính theo quy định của pháp luật.

                13. Tạo điều kiện hoặc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho viên chức, giáo viên và nhân viên của trung tâm được học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

                14. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định.

                15. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

 

Điều 7. Quyền hạn của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên

               1. Được chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển trung tâm phù hợp với chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp và quy hoạch mạng lưới các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên nhằm đáp ứng yêu cu của thị trường lao động.

                2. Được tổ chức đào tạo theo quy định của pháp luật.

               3. Được liên doanh, liên kết hoạt động đào tạo với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài để tổ chức đào tạo, bổ túc và bồi dưỡng kỹ năng nghề theo quy định của pháp luật.

              4. Được huy động, nhận tài trợ, quản lý, sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện các hoạt động đào tạo.

               5. Được tổ chức sản xuất, kinh doanh và dịch vụ theo quy định của pháp luật.

              6. Được sử dụng nguồn thu từ hoạt động kinh tế để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của trung tâm, chi cho các hoạt động và bổ sung nguồn tài chính của trung tâm.

               7. Thực hiện các quyền tự chủ khác theo quy định của pháp luật.

 

CHƯƠNG III

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM

GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

 

Điều 8. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm bao gồm:

1.     Giám đốc: phụ trách chung

2.     Phó Giám đốc:  02 người được phân công cụ thể như sau:

                - 01 Phó Giám đốc phụ trách công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn

                - 01 Phó Giám đốc phụ trách công tác Giáo dục thường xuyên và Hướng nghiệp.

3.     Giúp việc cho Ban Giám đốc có các Tổ chuyên môn, nghiệp vụ,  gồm:

-         Tổ  Hành chính-Tổng hợp;

-         Tổ  Đào tạo nghề;

-         Tổ Giáo dục thường xuyên và Hướng nghiệp.

                                      Mỗi tổ có tổ trưởng

                Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao; quy mô, nghề đào tạo, Giám đốc trung tâm quyết định thành lập thêm các Tổ chuyên môn, nghiệp vụ trực thuộc.

Điều 9. Nhiệm vụ của Giám đốc

Giám đốc là người trực tiếp quản lý, điều hành mọi hoạt động của Trung tâm và chịu trách nhiệm trước UBND thị xã Sông Cầu về mọi hoạt động của Trung tâm. Giám đốc có những nhiệm vụ sau:

1.       Phụ trách chung, trực tiếp phụ trách công tác tổ chức bộ máy, tài chính, hành chính - quản trị, cơ sở vật chất, thanh tra, thi đua khen thưởng-kỷ luật;

2.       Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch chung của Trung tâm;

3.       Quản lý cơ sở vật chất, tài sản, tài chính của trung tâm và tổ chức khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực huy động để phục vụ hoạt động Trung tâm theo quy định của pháp luật;

4.       Thường xuyên chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, giảng dạy, học tập cho viên chức, giáo viên, nhân viên và người học;

5.       Tổ chức và chỉ đạo xây dựng môi trường đào tạo lành mạnh; đảm bảo an ninh chính trị và trật tự xã hội trong trung tâm;

6.       Thực hiện quy chế dân chủ; các chính sách, chế độ của Nhà nước đối với viên chức, giáo viên, nhân viên và người học trong trung tâm;

7.       Thực hiện đầy đủ và kịp thời chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định của pháp luật;

8.       Các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

 

          Điều 10. Quyền hạn của Giám đốc

1.       Là Chủ tài khoản của Trung tâm;

2.       Quyết định các biện pháp để thực hiện những nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm quy định tại các Điều 6 và 7 của Quy chế này;

3.       Quyết định thành lập các tổ chuyên môn, nghiệp vụ theo cơ cấu tổ chức của trung tâm đã được phê duyệt tại Điều 8 trong Quy chế này;

4.       Quyết định bổ nhiệm các tổ trưởng, tổ phó các tổ chuyên môn, nghiệp vụ; sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, phục vụ đào tạo nghề nghiệp;

5.       Đề nghị cơ quan quản lý cấp trên có thẩm quyền về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các phó giám đốc và kế toán trưởng;

6.       Quyết định việc giao kết hợp đồng lao động đối với viên chức, giáo viên và nhân viên theo quy định của pháp luật;

7.  Giao kết hợp đồng đào tạo nghề nghiệp, bổ túc, bồi dưỡng với người học theo quy định của pháp luật;

8.  Ký hợp đồng liên kết với cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác; cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ trong hoạt động đào tạo, bổ túc, bồi dưỡng, thực hành, thực tập hoặc tổ chức sản xuất, kinh doanh dịch vụ theo quy định của pháp luật;

9.  Cấp chứng chỉ, học bạ, các giấy chứng nhận trình độ học lực cho học viên học tại trung tâm theo quy định;

10. Quyết định việc khen thưởng, kỷ luật đối với viên chức, giáo viên, nhân viên và người học trong phạm vi thẩm quyền được phân cấp quản lý;

11. Được hưởng các chế độ theo quy định.

 

Điều 11. Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Giám đốc

- Giúp Giám đốc trong việc quản lý và điều hành các hoạt động của Trung tâm; trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác theo sự phân công của Giám đốc và giải quyết các công việc khác do Giám đốc giao;

- Khi giải quyết công việc, Phó Giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về kết quả công việc được giao.

 

Điều 12. Các Tổ chuyên môn nghiệp vụ thuộc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên

 

1.       Tổ Hành chính-Tổng hợp:

                - Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, lịch làm việc cho Trung tâm; thu thập, tổng hợp và xử lý thông tin; thực hiện các hoạt động tác nghiệp hành chính; quản lý văn bản, lập hồ sơ, thực hiện công tác lưu trữ;

                - Định kỳ xây dựng báo cáo tháng, quý, năm; Xây dựng dự thảo các báo cáo trình Ban Giám đốc;

                - Tổ chức đối nội, đối ngoại; đảm bảo nhu cầu kinh phí, chi tiêu kinh phí, quản lý tài sản vật tư của Trung tâm;

               - Lập kế hoạch thu – chi hàng tháng, quý, năm theo đúng quy định về chế độ kế toán – tài chính của Nhà nước;

                - Tổ chức kiểm tra các khoản thu và việc chi tiêu các khoản tiền vốn, sử dụng vật tư, thiết bị và tài sản khác của tất cả các bộ phận trong Trung tâm; tổ chức định kỳ kiểm kê, đánh giá tài sản, thiết bị kỹ thuật theo quy định của Nhà nước;

 

2. Tổ Đào tạo nghề:

         - Xây dựng kế hoạch tuyển sinh hàng năm theo nhu cầu và năng lực đào tạo của Trung tâm; thực hiện nhiệm vụ đào tạo nghề cho lao động nông thôn, bổ túc, bồi dưỡng nghề nghiệp;

- Xây dựng nội dung chương trình, giáo trình đào tạo nghề nghiệp phù hợp trình Ban Giám đốc phê duyệt;

- Tham mưu giúp Ban Giám đốc về công tác đào tạo nghề và liên kết đào tạo nghề;              - Tổ chức đào tạo nghề và bồi dưỡng nghề theo hợp đồng dạy nghề, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật công nghệ mới, kinh nghiệm sản xuất tiên tiến cho các đối tượng có nhu cầu;

- Triển khai đào tạo nghề cho các đối tượng chính sách xã hội theo quy định;

- Tổ chức thi và xét cấp chứng chỉ đào tạo nghề;

- Quản lý học viên, học sinh, trang thiết bị phục vụ đào tạo nghề được Trung tâm giao. Khai thác sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo, dạy nghề;

- Tham mưu đề xuất Ban Giám đốc về tổ chức và hỗ trợ giáo viên tham gia bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, sư phạm;

         - Tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao động và người học nghề;

        - Phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh nắm bắt nhu cầu tuyển dụng lao động để thông báo đến các đối tượng có nhu cầu tìm việc làm;  

         - Phối hợp với UBND các xã, phường thực hiện việc theo dõi, thống kê tình trạng việc làm, thu nhập của lao động nông thôn sau học nghề;

          - Thực hiện công tác lưu trữ hồ sơ chuyên môn thuộc tổ mình quản lý.

 

                3.   Tổ Giáo dục thường xuyên và Hướng nghiệp:

                - Xây dựng kế hoạch tuyển sinh hàng năm và tổ chức thực hiện các chương trình giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề phổ thông, tư vấn hướng nghiệp cho học sinh;

                - Tổ chức biên soạn, nghiệm thu chương trình, giáo trình thuộc phạm vi sử dụng của tổ đề nghị lãnh đạo Trung tâm trình Sở Giáo dục-Đào tạo phê duyệt;

              - Tổ chức kiểm tra, đánh giá, xếp loại kết quả học tập và hạnh kiểm đối với học viên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

               - Tổ chức lao động sản xuất và dịch vụ kỹ thuật phục vụ giáo dục đào tạo, góp phần phân luồng học sinh sau THCS và THPT;

                - Nghiên cứu ứng dụng các đề tài khoa học về giáo dục kỹ thuật tổng hợp, hướng nghiệp, dạy nghề cho học sinh phổ thông, thử nghiệm, ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới phục vụ phát triển kinh tế- xã hội của địa phương;

              - Phối hợp với UBND các xã, phường, Trung tâm học tập cộng đồng tổ chức điều tra nhu cầu học tập trên địa bàn, xác định nội dung học tập, đề xuất với Sở Giáo dục và Đào tạo, chính quyền địa phương việc tổ chức các chương trình và hình thức học phù hợp với từng loại đối tượng;

            - Liên kết với các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân để đào tạo và tư vấn hướng nghiệp cho học sinh, thanh thiếu niên và các đối tượng khác khi có nhu cầu;

                  - Thực hiện công tác lưu trữ hồ sơ chuyên môn thuộc tổ mình quản lý.

 

Điều 13. Tổ chức Đảng, đoàn thể

1. Tổ chức Đảng cộng sản Việt Nam trong Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên hoạt động theo Hiến pháp, Pháp luật, Điều lệ Đảng và các quy định của Đảng cộng sản Việt Nam.

2.  Đoàn thể, tổ chức xã hội trong Trung tâm hoạt động theo quy định của Hiến pháp, Pháp luật, Điều lệ của tổ chức và có trách nhiệm góp phần thực hiện mục tiêu chung.

 

CHƯƠNG IV

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

 

Điều 14. Nghề đào tạo

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã Sông Cầu đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở trình độ sơ cấp và dạy nghề thường xuyên; đào tạo nghề phổ thông cho học sinh THCS và THPT; liên kết với các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học đào tạo chương trình giáo dục thường xuyên. Hằng năm căn cứ vào nhu cầu đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ của thị trường lao động, trung tâm kịp thời điều chỉnh quy mô, nghề đào tạo.

 

Điều 15. Chương trình và giáo trình

1.       Trung tâm tổ chức xây dựng, ban hành chương trình dạy nghề cho lao động nông thôn trình độ sơ cấp và dạy nghề thường xuyên; xây dựng chương trình, giáo trình nghề phổ thông trình Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

2.       Trung tâm thường xuyên đánh giá, cập nhật, bổ sung chương trình, giáo trình dạy nghề phù hợp với kỹ thuật, công nghệ sản xuất và dịch vụ.

3.       Trung tâm tổ chức biên soạn và ban hành giáo trình dạy nghề hoặc sử dụng giáo trình dạy nghề của các cơ sở dạy nghề khác theo quy định của pháp luật.

 

Điều 16. Tuyển sinh

1.       Trung tâm xây dựng kế hoạch tuyển sinh hằng năm trên cơ sở chỉ tiêu các cấp giao kết hợp với nhu cầu nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ của ngành, địa phương và năng lực đào tạo của trung tâm.

2.       Tổ chức tuyển sinh học nghề theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và Bộ Giáo dục- Đào tạo.

 

 

 

Điều 17. Kiểm tra và đánh giá

                Trung tâm tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, tu dưỡng của người học theo Quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và Bộ Giáo dục- đào tạo.

 

Điều 18. Cấp và quản lý chứng chỉ nghề

                Trung tâm thực hiện cấp chứng chỉ sơ cấp nghề, nghề thường xuyên, nghề phổ thông theo quy định của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

CHƯƠNG V

GIÁO VIÊN, CÁN BỘ, NHÂN VIÊN

 

Điều 19: Nhiệm vụ của giáo viên

1.       Giảng dạy theo đúng nội dung, chương trình quy định và kế hoạch được giao.

2.       Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật; chấp hành quy chế, nội quy của trung tâm; tham gia các hoạt động chung của trung tâm và với địa phương nơi trung tâm đặt trụ sở.

3.       Thường xuyên học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; rèn luyện phẩm chất đạo đức; giữ gìn uy tín, danh dự của nhà giáo.

4.       Tôn trọng nhân cách và đối xử công bằng với người học; bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của người học nghề.

5.       Chịu sự giám sát của trung tâm về nội dung, chất lượng, phương pháp giảng dạy.

6.       Các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

 

Điều 20: Quyền hạn của giáo viên

1.       Được bố trí giảng dạy phù hợp với chuyên ngành được đào tạo và kế hoạch được giao.

2.       Được lựa chọn phương pháp, phương tiện giảng dạy nhằm phát huy năng lực cá nhân, nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo.

3.       Được sử dụng giáo trình, tài liệu, học liệu dạy nghề, cơ sở vật chất kỹ thuật của Trung tâm để thực hiện nhiệm vụ giảng dạy.

4.       Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật. Được đi thực tế sản xuất, tiếp nhận công nghệ mới.

5.       Được tôn trọng danh dự, nhân phẩm. Được tham gia bàn bạc, thảo luận, góp ý về các chủ trương, kế hoạch phát triển dạy nghề, xây dựng chương trình, giáo trình, nội dung, phương pháp dạy nghề, tổ chức quản lý của Trung tâm và các vấn đề liên quan đến quyền lợi của giáo viên.

6.       Được hợp đồng thỉnh giảng và thực nghiệm khoa học tại các cơ sở dạy nghề, cơ sở giáo dục khác, nhưng phải đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ quy định tại Điều 19 của Quy chế này.

7.       Được hưởng các chính sách theo quy định của pháp luật

8.       Được hưởng các quyền khác theo quy định của pháp luật.

 

Điều 21. Nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, nhân viên

Cán bộ, nhân viên làm công tác quản lý, phục vụ trong Trung tâm có nghĩa vụ thực hiện nghiêm chỉnh các nhiệm vụ, chức trách được phân công; được hưởng các quyền lợi theo quy định của pháp luật và trong hợp đồng lao động.

 

CHƯƠNG VI

NGƯỜI HỌC

Điều 22. Người học

Người học có nhu cầu học nghề trình độ sơ cấp, bổ túc nghề, bồi dưỡng nghề, nghề phổ thông và có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được giao kết hợp đồng học nghề với Giám đốc Trung tâm.

 

Điều 23. Nhiệm vụ của người học

1.       Học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch đào tạo của Trung tâm.

2.       Tôn trọng giáo viên, cán bộ và nhân viên; đoàn kết giúp đỡ nhau trong học tập; thực hiện quy chế, nội quy của Trung tâm, chấp hành pháp luật của Nhà nước.

3.       Đóng học phí theo quy định.

4.       Tham gia lao động và hoạt động xã hội, hoạt động bảo vệ môi trường.

5.       Giữ gìn, bảo vệ tài sản của Trung tâm, của cơ sở sản xuất nơi thực hành, thực tập.

6.       Tuân thủ các quy định về an toàn lao động và vệ sinh lao động.

7.       Thực hiện nếp sống văn minh, lành mạnh; tham gia xây dựng, bảo vệ và phát huy truyền thống của Trung tâm.

 

Điều 24. Quyền của người học

                1. Được chọn chương trình học, hình thức học, địa điểm học phù hợp với khả năng, điều kiện của bản thân và trung tâm; được tạo điều kiện chuyển đổi chương trình, hình thức và địa điểm học nếu có nguyện vọng và được nơi chuyển đến tiếp nhận.

                2. Được bảo lưu kết quả học tập theo quy định của pháp luật.

                3. Được Trung tâm tôn trọng và đối xử bình đẳng, được cung cấp đầy đủ thông tin về việc học tập, rèn luyện của mình.

                4. Được cấp chứng chỉ nghề theo quy định.

                5. Được tham gia hoạt động đoàn thể, tổ chức xã hội trong Trung tâm.

               6. Được sử dụng thiết bị, phương tiện của Trung tâm, của cơ sở sản xuất phục vụ việc học tập, thực hành, thực tập nghề và các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao. Được đảm bảo các điều kiện về an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình học tập, thực hành, thực tập nghề theo quy định của pháp luật.

                7. Được trực tiếp hoặc thông qua đại diện hợp pháp của tập thể người học nghề kiến nghị với Trung tâm về các giải pháp góp phần xây dựng Trung tâm, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của mình.

                8. Được hưởng các chính sách đối với người học nghề theo quy định của pháp luật.

 

CHƯƠNG VII

TÀI SẢN VÀ TÀI CHÍNH

 

                Điều 25. Quản lý và sử dụng tài sản

1. Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quản lý và sử dụng tài sản theo quy định về quản lý tài sản tại Nghị định 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ; Thông tư số 09/2012/TT-BTC ngày 19/01/2012 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính.

2. Hằng năm, rung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên tổ chức kiểm kê và tính khấu hao tài sản của đơn vị, thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật.

 

Điều 26. Nguồn tài chính

1.       Kinh phí do ngân sách Nhà nước cấp, bao gồm:

-   Kinh phí hoạt động thường xuyên;

-   Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ khác được Nhà nước giao;

-   Kinh phí thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ, viên chức;

-   Kinh phí thực hiện các chương trình mục tiêu;

-   Vốn đầu tư xây dựng cơ bản, kinh phí mua sắm thiết bị phục vụ hoạt động dạy nghề theo dự án và kế hoạch hàng năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

-   Vốn đối ứng thực hiện các dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

-   Kinh phí khác.

2.       Các nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp

-   Học phí do người học đóng;

-   Thu từ hoạt động dịch vụ và các hoạt động sự nghiệp khác;

          - Các nguồn viện trợ, tài trợ.

3.       Các nguồn thu hợp pháp khác

 

Điều 27. Nội dung chi

1. Chi thường xuyên,bao gồm:

         a) Chi cho các hoạt động giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề phổ thông, hướng nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ được giao;

b) Chi cho hoạt động sản xuất, dịch vụ của Trung tâm kể cả chi thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước, trích khấu hao tài sản cố định, chi trả vốn, trả lãi tiền vay theo quy định của pháp luật.

2. Chi không thường xuyên, bao gồm:

a) Chi thực hiện chương trình mục tiêu;

b) Chi thực hiện nhiệm vụ dạy nghề do Nhà nước đặt hàng;

c) Chi thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ, viên chức;

d) Chi vốn đối ứng thực hiện các dự án có nguồn vốn nước ngoài theo quy định;

đ) Chi thực hiện các nhiệm vụ đột xuất được cấp có thẩm quyền giao;

e) Chi đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm tài sản, thiết bị; chi thực hiện các dự án đầu tư khác theo quy định của Nhà nước;

g) Chi cho các hoạt động liên doanh, liên kết;

h) Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật.

 

Điều 28. Quản lý tài chính

Trung tâm thực hiện việc quản lý tài chính theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

 

 

CHƯƠNG VIII

QUAN HỆ GIỮA TRUNG TÂM GIÁO DỤC

THƯỜNG XUYÊN VÀ DẠY NGHỀ VỚI CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC KHÁC

 

Điều 29. Quan hệ với Sở Giáo dục - Đào tạo và Sở Lao động – Thương binh - Xã hội tỉnh

 Trung tâm chịu sự quản lý, hướng dẫn kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ và báo cáo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của các Sở.

 

                Điều 30. Quan hệ với UBND thị xã

Trung tâm  chịu sự chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của UBND thị xã. Ban Giám đốc Trung tâm nhận sự chỉ đạo và có nhiệm vụ báo cáo với Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thị xã về tình hình tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Trong quá trình hoạt động nếu gặp khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo đề xuất xin ý kiến chỉ đạo.

 

                Điều 31.  Quan hệ với các phòng ban chuyên môn thị xã

Trung tâm xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với các phòng ban chuyên môn, đoàn thể thị xã đồng thời có trách nhiệm phối hợp hỗ trợ nhau cùng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách về đào tạo nghề cho nông dân, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề phổ thông, hướng nghiệp cho học sinh phổ thông, giới thiệu việc làm theo sự chỉ đạo của UBND thị xã.

 

                Điều 32. Giữa Trung tâm với UBND xã, phường

                Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên chủ động tham mưu cho các cấp chính quyền địa phương để thực hiện các chương trình giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên nhằm nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước và người lao động trong mọi thành phần kinh tế; đáp ứng nhu cầu học tập thường xuyên của cộng đồng; góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

 

                Điều 33. Quan hệ với các đơn vị ngoài thị xã

Phối hợp liên kết, liên doanh để thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo nghề nghề, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm, tổ chức sản xuất, cung ứng các dịch vụ phù hợp với ngành nghề đào tạo, khai thác các nguồn lực để duy trì và phát triển Trung tâm.

 

                Điều 34. Quan hệ với gia đình người học

Trung tâm có trách nhiệm thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về kế hoạch, chỉ tiêu, tiêu chuẩn tuyển sinh học nghề và các chính sách, chế độ đối với người học nghề hàng năm; chủ động phối hợp với gia đình người học nghề để làm tốt công tác giáo dục đối với người học nghề nhằm phát triển toàn diện nhân cách của người học.

 


CHƯƠNG IX

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC, HỘI HỌP, THÔNG TIN BÁO CÁO

 

                Điều 35. Chế độ làm việc

                1. Giám đốc Trung tâm thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo chế độ thủ trưởng; các Phó Giám đốc là người giúp việc cho Giám đốc; các Tổ trưởng có trách nhiệm giúp việc cho Ban Giám đốc theo nhiệm vụ được phân công.

               2. Tất cả cán bộ, viên chức và người lao động trong Trung tâm chấp hành nghiêm thời gian làm việc, nghỉ lễ, nghỉ phép theo quy định; ngoài ra theo yêu cầu công việc, cán bộ viên chức có thể làm thêm ngoài giờ hành chính, chủ nhật, ngày lễ…. Khi làm việc ngoài giờ hoặc ngày nghỉ được tính chế độ nghỉ bù và các chế độ đãi ngộ khác theo quy định.

             3. Tổ trưởng trực tiếp quản lý, điều hành phân công nhiệm vụ cho tổ viên thuộc phạm vi nhiệm vụ của tổ.

            4. Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tốt Luật cán bộ công chức, viên chức và Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Cụ thể như sau:

                - Chấp hành nghiêm thời giờ làm việc: sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút; chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ. Khi cán bộ công chức, viên chức đi công tác phải báo cáo lãnh đạo và cán bộ tổng hợp để đăng ký kế hoạch làm việc trên mạng nội bộ; trường hợp nghỉ phép phải có giấy nghỉ phép.

                - Sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc theo quy định pháp luật, quy chế tổ chức và hoạt động của cơ quan. Không sử dụng thời giờ làm việc vào việc riêng; không đi muộn, về sớm; không chơi trò chơi điện tử, xem phim trong giờ làm việc; không la cà tại các điểm ăn uống, giải khát, đi chợ, siêu thị trong giờ hành chính…

                - Không hút thuốc lá tại nơi làm việc, các địa điểm công cộng, đồng thời không mời người khác hút thuốc lá.

                - Không uống rượu, bia trong giờ hành chính và giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, kể cả khi tổ chức hội nghị, tiếp khách trong nước.

 

                Điều 36. Chế độ hội, họp

                1. Giám đốc Trung tâm duy trì chế họp giao ban đơn vị định kỳ mỗi tháng một lần để nắm tình hình hoạt động trong tháng và triển khai chương trình công tác tháng tới. Ngoài ra tùy theo yêu cầu có thể họp đột xuất để phổ biến, triển khai công tác.

                2. Duy trì và thực hiện nghiêm chế độ họp cơ quan, sinh hoạt chuyên môn, đoàn thể trong tháng vào ngày thứ Hai hàng tuần cụ thể như sau:

                - Tuần đầu tiên của tháng họp toàn thể cơ quan

                - Hai tuần giữa của tháng sinh hoạt chuyên môn

                - Tuần cuối cùng của tháng sinh hoạt đoàn thể.

 

Điều 37. Chế độ thông tin báo cáo

                1.  Trung tâm thực hiện nghiêm túc và đầy đủ chế độ thông tin báo cáo tháng, quý, 6 tháng, năm và theo yêu cầu đột xuất cho UBND thị xã, Sở Lao động-TBXH, Sở Giáo dục và đào tạo và các cơ quan có liên quan.

                2. Các Tổ trưởng báo cáo định kỳ cho Giám đốc 1 lần/tháng về kết quả thực hiện nhiệm vụ của tổ trong tháng; nêu những thuận lợi, khó khăn hạn chế trong quá trình thực

hiện nhiệm vụ của tổ đồng thời đề xuất, kiến nghị những giải pháp để khắc phục những khó khăn, hạn chế đó.

                3. Hàng năm, Trung tâm xây dựng dự toán thu, chi; báo cáo quyết toán công khai tài chính theo quy định của Luật Ngân sách.

 


CHƯƠNG X

THANH TRA, KIỂM TRA, KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

 

Điều 38. Thanh tra, kiểm tra

1.       Trung tâm tổ chức việc tự kiểm tra, thanh tra theo quy định của cấp trên và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2.     Trung tâm chịu sự kiểm tra, thanh tra của các ngành, các cấp, của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và cơ quan chủ quản theo quy định của pháp luật.

 

Điều 39. Khen thưởng

Cá nhân và tập thể Trung tâm  thực hiện tốt Quy chế này, có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp Giáo dục, được khen thưởng theo quy định của pháp luật.

 

Điều 40. Xử lý vi phạm

1. Cá nhân có hành vi vi phạm các quy định của Quy chế này, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

2. Các bộ phận của Trung tâm có hành vi vi phạm các quy định của Quy chế này, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

1.       Thẩm quyền xử lý các cá nhân, tập thể vi phạm khoản 1 và khoản 2 Điều này thực hiện theo quy định của pháp luật.

 


CHƯƠNG XI

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Điều 41. Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm trình Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu phê duyệt Quy chế này trước khi triển khai thực hiện.

 

Điều 42. Các bộ phận của Trung tâm, giáo viên, cán bộ, nhân viên, người học có nhiệm vụ nghiên cứu, học tập và thực hiện tốt Quy chế này. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì vướng mắc thì phản ánh lên Giám đốc xem xét, nghiên cứu đề xuất, kiến nghị với UBND thị xã Sông Cầu bổ sung hoặc sửa đổi Quy chế cho phù hợp.

 

                                                                                                                              CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 
 
THÔNG TIN DANH MỤC
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
THÔNG TIN QUẢNG CÁO
THÔNG TIN TRUY CẬP
 Hôm nay :   
 Hôm qua :   
 Tổng cộng :   62532
   
   
Bản quyền thuộc về Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên Sông Cầu- Phú Yên
Địa chỉ:xã Xuân Phương - thị Xã Sông Cầu - tỉnh Phú Yên
Điện thoại: 057.2242998 - Fax: trungtamgdnngdtxsongcau@gmail.com
Thư điện tử: trungtamgdnngdtxsongcau@gmail.com